Ποιότητα και Ασφάλεια της

Creta InterClinic

Η Creta InterClinic πάντα πιστή στις αρχές της και προσπαθώντας να προσφέρει ποιότητα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες της έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001: 2015 και είναι η πρώτη Κλινική στο νησί της Κρήτης που αποτελεί Επίσημο Πιστοποιημένο μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Temos International κατά το πρότυπο “ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ”.

Στα πλαίσια των ανωτέρω προτύπων, η Διοίκηση της Creta InterClinic έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, καθώς επίσης και τη συνεχή βελτίωση.

Οι προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας διέρχονται μέσα από :

  • Την διάχυση της πολιτικής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της κλινικής καθώς και την ανασκόπηση της καταλληλότητας της πολιτικής αυτής, όποτε πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές

  • Την σταθερή προσήλωση της κλινικής στην αξιοποίηση και βελτίωση της σύγχρονης ιατρικής γνώσης και πρακτικής

  • Διάθεση των απαραίτητων υλικών πόρων

  • Την συνεχή εκπαίδευση – εξέλιξη των στελεχών και εργαζομένων της και ιδιαίτερα σε θέματα διαχείρισης ποιότητας

  • Την καθιέρωση ενός πλαισίου αντικειμενικών σκοπών και στόχων για την ποιότητα.

Η διοίκηση της Creta InterClinic αφενός δεσμεύεται στην υλοποίηση της πολιτικής και των στόχων ποιότητας που έχει θεσπίσει και αφετέρου υποστηρίζει έμπρακτα το προσωπικό για την ενεργή συμμετοχή του στην διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Επίσης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η Creta InterClinic απο το 2014 και κάθε χρόνο, εντάσσεται στον διεθνή κατάλογο του Diplomatic Council “DC BEST PREFFERED HOSPITALS – CLINICS WORLDWIDE”.

Πιστοποιήσεις