Ποιότητα και Ασφάλεια της

Creta InterClinic

Πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της CRETA INTERCLINIC Μ.A.E.”. αποτελεί η άριστη παροχή υπηρεσιών υγείας, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ασθενών της και ταυτόχρονα η μέγιστη ικανοποίηση τους.

 Η προσήλωση της Κλινικής στην Ποιότητα είναι δεδομένη, αδιαμφισβήτητη και συνοδεύει την καλή της φήμη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Κλινικής, έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 15224:2017, TEMOS INTERNATIONAL καθώς και τη συνεχή βελτίωση του εν λόγω Συστήματος.

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της Ποιότητας διέρχονται μέσα από:

  • Την διάχυση της Πολιτικής Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της Κλινικής, καθώς και την ανασκόπηση της καταλληλότητας της Πολιτικής αυτής, όποτε πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές
  • Την σταθερή προσήλωση της Κλινικής στην αξιοποίηση και βελτίωση της σύγχρονης ιατρικής γνώσης και πρακτικής
  • Την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κλινικής
  • Την συνεχή εκπαίδευση – εξέλιξη των στελεχών και εργαζομένων της Κλινικής, ιδιαίτερα σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • Την καθιέρωση ενός πλαισίου αντικειμενικών σκοπών και στόχων για την Ποιότητα
  • Την τήρηση του απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων του ασθενή

Η Διοίκηση της CRETA INTERCLINIC Μ.A.E.”  αφενός δεσμεύεται για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και των στόχων Ποιότητας που έχει θεσπίσει και αφετέρου υποστηρίζει έμπρακτα το προσωπικό της, για την ενεργή συμμετοχή του στην διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ CRETA INTERCLINIC

Πιστοποιήσεις